Проект "Зелений пакет" ОБСЄ в Україні розвиватиме екологічне мислення

Незабаром вчителі України матимуть новий навчально-методичний комплекс «Зелений пакет», зручний і простий інструмент. Цей комплекс, який видається накладом 6500 примірників, є мультимедійним і включає «Посібник для вчителя» з урочними планами, відеоколекцію, компакт-диск і гру «Дилеми» (картки для гри та посібник для вчителя). Проект «Зелений пакет — Україна» ініційовано Координатором ОБСЄ в Україні. Проект є прикладом успішного міжнародного партнерства та унікальним для України сучасним навчально-методичним посібником світового рівня.

Мультимедійний навчально-методичний комплекс «Зелений пакет», який зараз адаптовано до українських реалій за ініціативи та фінансової підтримки ОБСЄ в Україні, було озроблено Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи у співпраці із низкою болгарських, угорських, польських, російських і українських фахівців у галузі освіти і охорони довкілля.. В 15 країнах понад 22 тисяч вчителів пройшли підготовку з користування «Зеленим пакетом», понад 2,3 мільйони школярів застосовують його в навчанні.

Навчально-методичний комплекс «Зелений пакет» — частина екологічного освітнього проекту «Зелений пакет», розробку якого в Україні було підтримано Міністерством освіти і науки України за сприяння Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні.

Посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2009 року № 1/11-9999).

Наклад — 6500 примірників. Розповсюдження інформації та доступ до матеріалів «Зеленого пакета» є безоплатними.

Комплекс «Зелений пакет» призначається, насамперед, для вчителів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Проте його можна використовувати також на інших рівнях освіти та під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо захисту довкілля, подій для преси.

Унікальний комплекс «Зелений пакет» включає такі компоненти:

* Посібник для вчителя з урочними планами,
* відеоколекція,
* компакт-диск,
* гра «Дилеми» (картки для гри та посібник для вчителя).

Тематика всіх компонентів комплексу «Зелений пакет» є однаковою і наскрізно присутня по таким п’яти розділам:

1) Екологічні компоненти — повітря, вода, ґрунт та біологічне різноманіття.
2) Зовнішні загрози — урбанізація, шум, відходи та хімікати.
3) Діяльність людини — енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство, лісове господарство та туризм.
4) Глобальні виклики — зміна клімату, руйнування озонового шару, підкислення, моря і океани.
5) Цінності — етика і культура споживання, здоров’я та довкілля, права громадян та відповідальність за Землю в майбутньому.

Кожній екологічній темі відповідає один або кілька урочних планів. Плани побудовані таким чином, щоб надати користувачам інформацію про основні поняття, відповідні предмети, необхідні матеріали, час і місце, цілі та методологію. У вступі до кожного урочного плана подано основну інформацію за темою, рекомендації щодо пошуку додаткової інформації у відповідному розділі на компакт-диску. Ці пункти формують основу планів уроку, мають орієнтовний, а не обов’язковий характер. Вони призначені для стимулювання уяви вчителя і створення завдань і подій, подібних до запропонованих в залежності від конкретних потреб та здібностей учнів.

В кожному урочному плані вчитель може знайти Завдання для учнів (інформацію, схеми, вправи), зробити з них копії та роздати перед початком уроку.

Наприкінці Посібника для вчителя подано таблицю, в якій узагальнено інформацію про всі теми, урочні плани та їхню відповідність шкільним дисциплінам, рекомендовані фільми з відеоколекції «Зеленого пакета». Таким чином, користувачі «Зеленого пакета» можуть проводити уроки та різні види позакласного навчання, користуючись порадами в Посібнику для вчителя, візуалізувати їх за допомогою відеоматеріалів з відеоколекції, а також доповнити навчальній матеріал інформацією на компакт-диску або інформацією з рекомендованих Інтернет-сайтів.

Кожний урок  має уніфіковану структуру. Плани проведення занять мають рекомендований, а не обов'язковий характер, щоб стимулювати уяву вчителя та творчий підхід. Вчитель може гнучко використовувати учбові плани, зважаючи на особливості та потреби конкретної групи.
      
Фактично, навчально-методичний комплекс  «Зелений пакет» є «відкритим»: при потребі вчителі можуть розробити за його схемою власні урочні плани, доповнюючи та збагачуючи його. Окремі компоненти комплексу можна використовувати, в певній мірі, самостійно.


Важливо не лише в школі формувати цінності та розвивати нову модель поведінки учнів, але поширювати екологічне мислення вдома та в суспільстві, щоб для учнів це було не простим накопиченням знань за конкретними екологічними напрямками. Cаме тому учні з учителями є, насамперед, партнерами в запровадженні різних заходів, обговоренні проблем, у рольових іграх та процесі прийняття рішень. Через учителів і учнів головні послання посібника адресуються також членам кожної родини і всім членам суспільства, таким чином збільшується масштаб впливу проекту «Зелений пакет — Україна», який було ініційовано Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Джерело: www.hearts.in.ua

ВІДГУКИ ПРО ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНИЙ ПАКЕТ — УКРАЇНА»:
"Екологічна освіта — це першочерговий фактор безпеки навколишнього природного середовища.середовища. Людський вплив на довкілля з кожним роком стає все більш відчутним і у багатьох випадках його дія порушує хитку рівновагу в природі. Культура поведінки взагалі та екологічна культура зокрема залежать від багатьох чинників, серед яких одним із головних є екологічна освіта та усвідомлення наслідків недбалого ставлення до довкілля.
Координатор проектів ОБСЄ в Україні зокрема виходить з того, що питання безпеки треба розглядати комплексно та враховувати всі її аспекти, в тому числі, завчасно попереджувати можливі загрози або ризики. Тому саме екологічній освіті сьогодні належить провідне місце серед ключових засад створення фундаменту екологічної безпеки України.
Кінцева мета такої освіти полягає в наданні можливості зрозуміти складний характер навколишнього середовища і необхідності для всіх країн розвиватися таким чином, щоб це узгоджувалося з потребами та умовами розвитку довкілля. Така освіта повинна також сприяти усвідомленню людством економічної, політичної та екологічної взаємозалежності сучасного світу, допомагати підвищити почуття відповідальності кожного. Це повинно стати передумовою для попередження та розв’язання серйозних проблем навколишнього середовища у глобальному сенсі.
Запровадження Координатором проектів ОБСЄ в Україні «зелених стандартів» в освіті шляхом створення інноваційного навчального комплексу «Зелений пакет» спрямовано, в першу чергу, на формування виваженого екоцентристського світогляду у дітей завдяки отриманню глибоких і міцних екологічних знань. Ретельно підібрані матеріали сприятимуть формуванню у школярів цілісного уявлення про біосферу, розумінню органічного взаємозв’язку і єдності людства і навколишнього середовища, ролі довкілля у житті людини і суспільства, необхідності охорони природи та раціонального використання ресурсів, виховання особистої відповідальності за стан навколишнього середовища."
Любомир Копай
Координатор проектів ОБСЄ в Україні


"Питання освіти і залучення молодого покоління до прийняття викликів та пошуків шляхів становлення сталого розвитку стали надзвичайно важливими. Регіональний екологічний центр (РЕЦ) розробив мультимедійний навчальний комплекс «Зелений пакет», який розповсюдив в 15 країнах. Цей посібник вперше було представлено в Польщі у 2002 році. На даний момент більше 22 тисяч вчителів пройшли підготовку з користування «Зеленим пакетом», понад 2,3 мільйони школярів застосовують його в навчанні. Все це стало можливим завдяки підтримці і внескам урядових організацій, вчителів, громадських організацій та представників приватного сектору.
Політичний процес «Навколишнє середовище для Європи» надихнув на створення навчальних матеріалів «Зеленого пакету», в яких концепція сталого розвитку подається в контексті демократизації Центральної і Східної Європи. Концепція «Зеленого пакета» полягає в представленні глобального, європейського і національного аспектів, сучасних загроз навколишньому середовищу і викликів суспільству. Вивчення і краще розуміння цих загроз і викликів є ключовим моментом у справі впровадження сталого способу життя для європейських громадян в у майбутньому і впливу на формування європейських пріоритетів. «Зелений пакет» може стати першим помічником для вчителів і учнів на цьому шляху."
Марта Сігеті Боніферт
Виконавчий директор, Регіональний екологічний центр (REC/Regional Environmental Center)


"У вирішенні екологічних проблем та створенні основи безпечного розвитку України визначальним є формування екологічної свідомості, культури і цілісного екологічного світогляду. Запорукою успішного досягнення цієї мети є впровадження в навчальний процес, спочатку в дитячому садочку, а потім й у школі, ефективних методів екологічної освіти.
Екологічна освіта і виховання є одними з пріоритетних напрямів державної політики, яку Мінприроди України втілює у життя. У цьому сенсі своєчасними є підготовка і видання навчального посібника «Зелений пакет», як практичного заходу у справі екологічної освіти населення України, що свідчить про ще один крок України у справі інтеграції країни у міжнародне та європейське співтовариства."
Д.С. Гурський
Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України

"Проблеми раціонального використання ресурсів, ознайомлення з найкращою практикою ефективного використання природних ресурсів у різних країнах світу, застосування сучасних національних та регіональних технологій, способів і методів підтримання природного балансу, пошук найбільш ефективних шляхів зменшення викидів парникових газів, а отже і боротьба з глобальним потеплінням відокремлюються в життєво важливий блок завдань, реалізація яких постала перед освітянами.
Навчально-методичний комплекс «Зелений пакет», як мультимедійний засіб впровадження екологічної освіти та освіти задля сталого розвитку в умовах ХХІ сторіччя, є надзвичайно актуальним і доречним з огляду на ті обставини, що в рамках проекту «Зелений пакет — Україна» проводиться інтеграція українського контексту до компонентів навчальних матеріалів та поетапне виготовлення компонентів з подальшим розповсюдженням у загальноосвітніх навчальних закладах України.
«Зелений пакет» сприяє активному залученню учнівської молоді до чи не найголовнішого завдання сьогодення — екологічної освіти та освіти задля сталого розвитку, адже проблема збереження довкілля стосується кожного жителя Планети."
В.В. Вербицький
Доктор педагогічних наук, директор
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерство освіти і науки України


"Головна ідея навчального продукту «Зелений пакет» мені сподобалася своєю простотою. Лейтмотив видання — формувати активне сприйняття проблем охорони довкілля, підкреслюючи роль особистості. Саме усвідомлення того незаперечного факту, що кожен з нас, а не якісь абстрактні люди, може впливати на збереження рівноваги в природі, повинно стати рушійною силою зміни ментальності людей.
Люди повинні відчувати відповідальність за майбутнє нашої планети. Екологічна ситуація, яка склалася у світі, спонукає до швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості та екологічної культури. Навчальний комплект «Зелений пакет — Україна» слугуватиме цій благородній справі."
Oлег Скрипка
Музикант, засновник фестивалю «Країна мрій», організатор «Зеленої толоки»

"Вперше я познайомився з матеріали мультимедійного комплекту «Зелений пакет» у 2004 році під час великої міжнародної конференції. Філософія продукту здалася мені надзвичайно актуальною. Квінтесенція «Зеленого пакета» полягає у формуванні активного екоцентристського світогляду, усвідомленні того, що кожен з нас несе персональну відповідальність за збереження планети. Ця проста та водночас багатогранна ідея робить
навчальний продукт надзвичайно дієвим освітянським інструментом.
Я часто думаю про відповідальність кожного за майбутнє нашої планети. Ми всі повинні бути свідомі того, що ресурси планети Земля не є безмежними. Складна екологічна ситуація, що склалася у світі, вимагає від нас діяти вже зараз та відмовитися від ментальності споживача, що формувалася століттями. Маю щирі сподівання, що «Зелений пакет» в Україні стане каталізатором ментальних змін та серйозним внеском
до формування екологічної культури населення. "
Ярослав Юрцаба
Національний менеджер проектів, керівник проекту «Зелений пакет — Україна» Координатора проектів ОБСЄ в Україні


"На початку ХХI століття ми стали свідками глобальних екологічних проблем. Нові реалії змусили людство виробити принципово новий підхід до подолання глобальних проблем, який отримав назву концепція збалансованого (сталого) розвитку. Її сутність — узгодження економічного, екологічного та людського розвитку з тим, щоб якість та безпека життя людей не зменшувалися, не погіршувався стан довкілля та відбувався
соціальний прогрес з урахуванням потреб кожної людини.
Україна потребує збалансованого (сталого) розвитку, який передбачає підвищення економічної ефективності ключових секторів економіки: промисловості, енергетики, транспорту, сільського та комунального господарства. Економічне зростання має супроводжуватись зменшенням використання природних ресурсів і енергії та тиску на довкілля. Збалансований (сталий) розвиток також створить умови для переходу
до нового стилю життя, нової моделі споживання, за яких зменшуватиметься негативний вплив на людину та природу.
У подоланні сучасної глобальної екологічної кризи визначальним є формування екологічної свідомості, культури і цілісного екологічного світосприйняття.
Згідно з «Концепцією екологічної освіти України», пріоритетними для України є професійна екологічна підготовка, екологізація навчальних дисциплін, безперервна екологічна освіта і екологічне просвітництво. Освітня та виховна діяльність громадських організацій націлена на набуття знань і навичок, що сприяють формуванню екологічно свідомого суспільства, нового природоохоронного світогляду, позицій та цінностей.
Розроблені матеріали навчально-методичного комплексу «Зелений пакет» сприяють формуванню цілісних екологічних знань і мислення людини та у повній мірі відповідають завданням розвитку, який є соціально бажаним, економічно життєздатним та екологічно збалансованим."
Тетяна Тимочко
Перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги


"Ми можемо і повинні зберегти Землю — наш спільний дім. Вірю, що матеріали «Зеленого пакета» викличуть щире бажання діяти разом та зробити щось корисне для довкілля — вдома чи в школі, в невеличкому селищі або великому місті.
«Зелений пакет» — своєрідний компас, який допоможе приймати важливі рішення, вкаже на цінносні орієнтири, корисний інструмент, який розвиватиме змалечку відповідальне ставлення до довкілля."
Аліна Севастюк
експерт робочої групи з адаптації «Зеленого пакета»

«Зелений пакет» допоможе українським школярам краще зрозуміти багатогранність світу та вплив власних дій, бажань і уподобань на довкілля. Я мав за честь взяти участь в адаптації «Зеленого пакета» для України у складі надзвичайно фахової групи експертів під проводом ОБСЄ."
Леонід Фірсов
експерт робочої групи з адаптації «Зеленого пакета»


"Українська версія, на мій погляд, дозволяє адаптувати до наявних національних умов стандартну версію навчальних матеріалів, вже впроваджених у багатьох країнах. Впевнений, що мультимедійні навчальні матеріали, розроблені для середньої школи, допоможуть учням усвідомити себе частиною Природи, а також зрозуміти, що вплив на довкілля є впливом на кожного з них. І, головне, що вони спроможні попереджувати негативні впливи та жити у гармонії з природними екосистемами, які є cкладовою частиною біорізноманіття планети Земля."
Олександр Васенко
експерт робочої групи з адаптації «Зеленого пакета»

"Ми дуже раді, що матеріали «Зеленого пакета» видано українською мовою і містять багато інформації про довкілля України та шляхи розв’язання екологічних проблем. Ми виховуємо людину з новим, екологічним світоглядом.Тому такий комплекс методичних матеріалів, безперечно, буде популярним у педагогів-практиків. А українським учням, гадаємо, важко буде відірватись від цікавих завдань, гри «Дилеми». Бажаємо захоплюючого навчання та нових екологічних знань, без яких неможливо зробити Землю прекрасною!"
Олена Пащенко
експерт робочої групи з адаптації «Зеленого пакета»

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:
 Розробка «Зеленого пакета» стала можливою завдяки співпраці і добрій волі багатьох людей і організацій, які взяли участь у підготовці його змісту:
- українські експерти Аліна Севастюк, Володимир Ульянов, Геннадій Марушевський, Леонід Фірсов, Олександр Васенко, Олена Пащенко, Сергій Степаненко адаптували та підготовили українську версію навчальних матеріалів «Зелений пакет». Співробіники Координатора проектів ОБСЄ в Україні національний менеджер проектів Ярослав Юрцаба та асистент проектів Ірині Буценко багато доклали зусиль у підготовці видання.
- Ласло Фалвой (Угорщина), Неллі Марінова (Болгарія), Стоян Ніколов (Болгарія) створити чудові ілюстрації, які допомогли у візуалізації стурбованості та формуванні послань користувачам «Зеленого пакета».
- Відеоколекція «Зеленого пакета» створена за сприянна багатьох організацій та зацікавлених фахівців:
• Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта»;
• Всеукраїнська екологічна ліга;
• Міжнародна благодійна організаціяї «Інформаційний центр «Зелене досьє»;
• «Телевіжн Траст фор Енвайронмент» (TVE-International);
• Асоціація «Еко-ідея» (Польща);
• Асоціація «Позичена природа» (Болгарія);
• Ресурсний центр, що є компонентом програми Інституту довкілля та гігієни праці (EOHSI), Школі громадського здоров’я Університету медицини та стоматології Нью-Джерсі (UMDNJ-SPH);
• Всесвітній Фонд Природи (WWF — World Wild Fund for Nature);
• Доцент кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету Київського національного університета імені Тараса Шевченка Валерій Петрович Михайленко.

Комментарии (14)

 • <a href="http://www.gundaroopub.com/st-louis-blues-red-jersey-authentic_no [ http://www.gundaroopub.com/st-louis-blues-red-jersey-authentic_no ] ">st louis blues red jersey</a>,<a href="http://www.gundaroopub.com/nike-san-diego-chargers-17-philip-rivers-realtree-camo-elite-jersey-authentic_no [ http://www.gundaroopub.com/nike-san-diego-chargers-17-philip-rivers-realtree-camo-elite-jersey-authentic_no ] ">nike san diego chargers 17 philip rivers realtree camo elite jersey</a>,<a href="http://www.gundaroopub.com/kellen-heard-jersey-buffalo-bills-72-women-elite-jersey-white-nike-nfl-jersey-sale-authentic_no [ http://www.gundaroopub.com/kellen-heard-jersey-buffalo-bills-72-women-elite-jersey-white-nike-nfl-jersey-sale-authentic_no ] ">kellen heard jersey buffalo bills 72 women elite jersey white nike nfl jersey sale</a>,<a href="http://www.gundaroopub.com/mets-15-tim-tebow-white%28blue-strip%29-alternate-womens-stitched-mlb-jersey-authentic_no [ http://www.gundaroopub.com/mets-15-tim-tebow-white%28blue-strip%29-alternate-womens-stitched-mlb-jersey-authentic_no ] ">mets 15 tim tebow white(blue strip) alternate womens stitched mlb jersey</a> hvit svart air jordan 13 (xiii) http://www.chatonbengal.com/hvit-svart-air-jordan-13-%28xiii%29-trainer_no [ http://www.chatonbengal.com/hvit-svart-air-jordan-13-%28xiii%29-trainer_no ]

  hvit svart air jordan 13 (xiii) | 01.10.2018 15:04:51
 • <a href="http://www.agricharm.com/san-francisco-giants-metallica-hat-games-Federer_au [ http://www.agricharm.com/san-francisco-giants-metallica-hat-games-Federer_au ] ">san francisco giants metallica hat games</a>,<a href="http://www.agricharm.com/hats-dolphin-mall-miami-prices-Federer_au [ http://www.agricharm.com/hats-dolphin-mall-miami-prices-Federer_au ] ">hats dolphin mall miami prices</a>,<a href="http://www.agricharm.com/cincinnati-reds-pinstripe-hat-07-Federer_au [ http://www.agricharm.com/cincinnati-reds-pinstripe-hat-07-Federer_au ] ">cincinnati reds pinstripe hat 07</a>,<a href="http://www.agricharm.com/nfl-team-cuffed-knit-bobble-hat-new-york-giants-fanfest-Federer_au [ http://www.agricharm.com/nfl-team-cuffed-knit-bobble-hat-new-york-giants-fanfest-Federer_au ] ">nfl team cuffed knit bobble hat new york giants fanfest</a> nike vikings 19 adam thielen gray static womens stitched nfl vapor untouchable limited jersey http://www.klinnerd.com/nike-vikings-19-adam-thielen-gray-static-womens-stitched-nfl-vapor-untouchable-limited-jersey-Buvac_de [ http://www.klinnerd.com/nike-vikings-19-adam-thielen-gray-static-womens-stitched-nfl-vapor-untouchable-limited-jersey-Buvac_de ]

  nike vikings 19 adam thielen gray static womens stitched nfl vapor untouchable limited jersey | 26.09.2018 18:48:00
 • <a href="http://www.vanmiltours.net/uk-schuhe-alle-wei%C3%9F-new-balance-998-online_de [ http://www.vanmiltours.net/uk-schuhe-alle-wei%C3%9F-new-balance-998-online_de ] ">uk schuhe alle wei? new balance 998</a>,<a href="http://www.vanmiltours.net/uk-schuhe-wei%C3%9F-gelb-new-jordan-westbrook-0.2-online_de [ http://www.vanmiltours.net/uk-schuhe-wei%C3%9F-gelb-new-jordan-westbrook-0.2-online_de ] ">uk schuhe wei? gelb new jordan westbrook 0.2</a>,<a href="http://www.vanmiltours.net/billig-wei%C3%9F-schwarz-asics-trainers-herren-online_de [ http://www.vanmiltours.net/billig-wei%C3%9F-schwarz-asics-trainers-herren-online_de ] ">billig wei? schwarz asics trainers herren</a>,<a href="http://www.vanmiltours.net/auslauf-schuhe-rot-gold-air-jordan-7-%28vii%29-online_de [ http://www.vanmiltours.net/auslauf-schuhe-rot-gold-air-jordan-7-%28vii%29-online_de ] ">auslauf schuhe rot gold air jordan 7 (vii)</a> nike team usa 11 karl malone dark blue 2012 usa basketball retro stitched nba jersey http://www.chezmari.com/nike-team-usa-11-karl-malone-dark-blue-2012-usa-basketball-retro-stitched-nba-jersey-authentic_it [ http://www.chezmari.com/nike-team-usa-11-karl-malone-dark-blue-2012-usa-basketball-retro-stitched-nba-jersey-authentic_it ]

  nike team usa 11 karl malone dark blue 2012 usa basketball retro stitched nba jersey | 19.09.2018 01:23:07
 • <a href="http://www.limofare.net/kobe-x1-tout-star-parra_fr [ http://www.limofare.net/kobe-x1-tout-star-parra_fr ] ">kobe x1 tout star</a>,<a href="http://www.limofare.net/kobe-9-high-size-11-parra_fr [ http://www.limofare.net/kobe-9-high-size-11-parra_fr ] ">kobe 9 high size 11</a>,<a href="http://www.limofare.net/nike-sb-zoom-dunk-low-pro-parra_fr [ http://www.limofare.net/nike-sb-zoom-dunk-low-pro-parra_fr ] ">nike sb zoom dunk low pro</a>,<a href="http://www.limofare.net/air-max-95-noir-and-gris-parra_fr [ http://www.limofare.net/air-max-95-noir-and-gris-parra_fr ] ">air max 95 noir and gris</a> nike air zoom vomero 11 kvinder's lob sko http://www.matrazen.net/nike-air-zoom-vomero-11-kvinder%27s-l%C3%B8b-sko-retires_dk [ http://www.matrazen.net/nike-air-zoom-vomero-11-kvinder%27s-l%C3%B8b-sko-retires_dk ]

  nike air zoom vomero 11 kvinder's lob sko | 07.09.2018 15:03:00
 • <a href="http://www.eroadtrack.net/chicago-bears-sideline-legend-authentic-logo-dri-fit-nfl-t-shirt-yellow-Diego_it [ http://www.eroadtrack.net/chicago-bears-sideline-legend-authentic-logo-dri-fit-nfl-t-shirt-yellow-Diego_it ] ">chicago bears sideline legend authentic logo dri fit nfl t shirt yellow</a>,<a href="http://www.eroadtrack.net/limited-mens-navy-blue-customized-home-jersey-seattle-seahawks-nfl-nk280006-Diego_it [ http://www.eroadtrack.net/limited-mens-navy-blue-customized-home-jersey-seattle-seahawks-nfl-nk280006-Diego_it ] ">limited mens navy blue customized home jersey seattle seahawks nfl nk280006</a>,<a href="http://www.eroadtrack.net/elite-will-montgomery-youth-jersey-chicago-bears-64-home-navy-blue-nfl-Diego_it [ http://www.eroadtrack.net/elite-will-montgomery-youth-jersey-chicago-bears-64-home-navy-blue-nfl-Diego_it ] ">elite will montgomery youth jersey chicago bears 64 home navy blue nfl</a>,<a href="http://www.eroadtrack.net/new-york-yankees-blank-white-jersey-Diego_it [ http://www.eroadtrack.net/new-york-yankees-blank-white-jersey-Diego_it ] ">new york yankees blank white jersey</a> adidas eqt himmelblau fur billig http://www.habertturk.com/adidas-eqt-himmelblau-f%C3%BCr-billig-Cristiano_de [ http://www.habertturk.com/adidas-eqt-himmelblau-f%C3%BCr-billig-Cristiano_de ]

  adidas eqt himmelblau fur billig | 05.09.2018 03:24:19
 • <a href="http://www.actrobots.net/miami-dolphins-trapper-hat-indonesia-hatfree_de [ http://www.actrobots.net/miami-dolphins-trapper-hat-indonesia-hatfree_de ] ">miami dolphins trapper hat indonesia</a>  ,<a href="http://www.actrobots.net/cincinnati-reds-adjustable-hat-hackers-hatfree_de [ http://www.actrobots.net/cincinnati-reds-adjustable-hat-hackers-hatfree_de ] ">cincinnati reds adjustable hat hackers</a> nike air pegasus 83 ltr 0 http://www.robinknoche.com/nike-air-pegasus-83-ltr-0-Bryant_dk [ http://www.robinknoche.com/nike-air-pegasus-83-ltr-0-Bryant_dk ]

  nike air pegasus 83 ltr 0 | 23.07.2018 22:31:33
 • <a href="http://www.futuread.net/cheap-nike-air-huarache-shoes-tonight_en [ http://www.futuread.net/cheap-nike-air-huarache-shoes-tonight_en ] ">cheap nike air huarache shoes</a>,<a href="http://www.sistemazienda.net/cheap-nike-air-more-uptempo-shoes-tonight_en [ http://www.sistemazienda.net/cheap-nike-air-more-uptempo-shoes-tonight_en ] ">cheap nike air more uptempo shoes</a>,<a href="http://www.coffeesystems.net/cheap-adidas-yeezy-750-boost-shoes-tonight_en [ http://www.coffeesystems.net/cheap-adidas-yeezy-750-boost-shoes-tonight_en ] ">cheap adidas yeezy 750 boost shoes</a> cheap nike mercurial proximo ii shoes http://www.futuread.net/cheap-nike-mercurial-proximo-ii-shoes-free_en [ http://www.futuread.net/cheap-nike-mercurial-proximo-ii-shoes-free_en ]

  cheap nike mercurial proximo ii shoes | 21.07.2018 21:32:43
 • <a href="http://www.actrobots.net/miami-dolphins-nike-hat-300-hatfree_de [ http://www.actrobots.net/miami-dolphins-nike-hat-300-hatfree_de ] ">miami dolphins nike hat 300</a>  ,<a href="http://www.actrobots.net/boston-red-sox-hat-australia-year-round-hatfree_de [ http://www.actrobots.net/boston-red-sox-hat-australia-year-round-hatfree_de ] ">boston red sox hat australia year round</a> nike lunar restoa 2 black quote http://www.urduelam.com/nike-lunar-restoa-2-black-quote-Bryant_de [ http://www.urduelam.com/nike-lunar-restoa-2-black-quote-Bryant_de ]

  nike lunar restoa 2 black quote | 10.07.2018 02:45:36
 • <a href="http://www.sistemazienda.net/cheap-nike-air-foamposite-pro-shoes-whosale_en [ http://www.sistemazienda.net/cheap-nike-air-foamposite-pro-shoes-whosale_en ] ">cheap nike air foamposite pro shoes</a>,<a href="http://www.futuread.net/cheap-nike-air-foamposite-2017-shoes-whosale_en [ http://www.futuread.net/cheap-nike-air-foamposite-2017-shoes-whosale_en ] ">cheap nike air foamposite 2017 shoes</a>,<a href="http://www.coffeesystems.net/cheap-air-jordan-29-shoes-whosale_en [ http://www.coffeesystems.net/cheap-air-jordan-29-shoes-whosale_en ] ">cheap air jordan 29 shoes</a> cheap nike shox 807 shoes http://www.sistemazienda.net/cheap-nike-shox-807-shoes-wanna_en [ http://www.sistemazienda.net/cheap-nike-shox-807-shoes-wanna_en ]

  cheap nike shox 807 shoes | 04.07.2018 09:53:23
 • <a href="http://www.coffeesystems.net/cheap-jordan-super.fly-shoes-victory_en [ http://www.coffeesystems.net/cheap-jordan-super.fly-shoes-victory_en ] ">cheap jordan super.fly shoes</a>,<a href="http://www.sistemazienda.net/cheap-women-air-jordan-11-shoes-victory_en [ http://www.sistemazienda.net/cheap-women-air-jordan-11-shoes-victory_en ] ">cheap women air jordan 11 shoes</a>,<a href="http://www.futuread.net/cheap-jordan-son-of-mars-shoes-victory_en [ http://www.futuread.net/cheap-jordan-son-of-mars-shoes-victory_en ] ">cheap jordan son of mars shoes</a> cheap women nike air max tn shoes http://www.coffeesystems.net/cheap-women-nike-air-max-tn-shoes-wanna_en [ http://www.coffeesystems.net/cheap-women-nike-air-max-tn-shoes-wanna_en ]

  cheap women nike air max tn shoes | 29.06.2018 20:55:48
 • <a href="http://www.docscatalog.com/nike-flyknit-lunar-2-mens-all-white-gold-uk-shoes_au [ http://www.docscatalog.com/nike-flyknit-lunar-2-mens-all-white-gold-uk-shoes_au ] ">nike flyknit lunar 2 mens all white gold uk</a>,<a href="http://www.docscatalog.com/air-max-tailwind-8-all-black-blue-uk-shoes_au [ http://www.docscatalog.com/air-max-tailwind-8-all-black-blue-uk-shoes_au ] ">air max tailwind 8 all black blue uk</a>,<a href="http://www.docscatalog.com/nike-air-vapormax-og-womens-white-blue-uk-shoes_au [ http://www.docscatalog.com/nike-air-vapormax-og-womens-white-blue-uk-shoes_au ] ">nike air vapormax og womens white blue uk</a> air max presto 2011 cheap black white and grey shoes http://www.derstatiker.com/air-max-presto-2011-cheap-black-white-and-grey-shoes-lashoes_uk [ http://www.derstatiker.com/air-max-presto-2011-cheap-black-white-and-grey-shoes-lashoes_uk ]

  air max presto 2011 cheap black white and grey shoes | 13.06.2018 03:39:47
 • <a href="http://www.miotomotiv.com/nike-mercurialx-proximo-uk-black-and-purple-shoes-sboots_uk [ http://www.miotomotiv.com/nike-mercurialx-proximo-uk-black-and-purple-shoes-sboots_uk ] ">nike mercurialx proximo uk black and purple shoes</a>,<a href="http://www.miotomotiv.com/nike-air-huarache-shoes-cheap-black-white-and-blue-shoes-sboots_uk [ http://www.miotomotiv.com/nike-air-huarache-shoes-cheap-black-white-and-blue-shoes-sboots_uk ] ">nike air huarache shoes cheap black white and blue shoes</a>,<a href="http://www.miotomotiv.com/nike-air-max-2017-men-uk-black-white-and-green-shoes-sboots_uk [ http://www.miotomotiv.com/nike-air-max-2017-men-uk-black-white-and-green-shoes-sboots_uk ] ">nike air max 2017 men uk black white and green shoes</a> [url=http://www.miotomotiv.com/air-jordan-eclipse-cheap-white-and-blue-shoes-sboots_uk]air [ http://www.miotomotiv.com/air-jordan-eclipse-cheap-white-and-blue-shoes-sboots_uk]air ] jordan eclipse cheap white and blue shoes[/url]

  air jordan eclipse cheap white and blue shoes | 09.06.2018 12:11:10
 • Ха вот вы жжоте<a href=http://agrolinepro.ru [ http://agrolinepro.ru ] >,</a>

  AncicLex | 09.01.2018 14:45:43
 • Працюю з вихованцями за посібником "Зелений пакет" (для середнього віку) з вересня 2011 року. Цікаво і мені і дітям. Доповнюю місцевим матеріалом. Провела відкрите заняття на тему "Туризм", доповнила власною інтерактивною грою. Вийшло дуже цікаво. Дякую всім, хто додав зусиль для створення "Зеленого пакету"  

  Василенко Лариса - місто Херсон | 24.03.2012 21:34:08
оставить комментарий

CAPTCHA